datalist:8数据库“tempdb”的事务日志已满,原因为“ACTIVE_TRANSACTION”。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() 在 B2b.Shop.ShopBase.GetDataList(Int32 iValue, Int32 iSize, List`1& loValues) 位置 f:\mywork\b2b168\b2bweb\B2bBase\ShopBase.cs:行号 4519datalist:2数据库“tempdb”的事务日志已满,原因为“ACTIVE_TRANSACTION”。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() 在 B2b.Shop.ShopBase.GetDataList(Int32 iValue, Int32 iSize, List`1& loValues) 位置 f:\mywork\b2b168\b2bweb\B2bBase\ShopBase.cs:行号 4519datalist:2数据库“tempdb”的事务日志已满,原因为“ACTIVE_TRANSACTION”。 在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) 在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) 在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader() 在 B2b.Shop.ShopBase.GetDataList(Int32 iValue, Int32 iSize, List`1& loValues) 位置 f:\mywork\b2b168\b2bweb\B2bBase\ShopBase.cs:行号 4519 长沙建筑结构安全检测公司 中检工程检测_湖南中检工程检测有限公司
长沙建筑结构安全检测公司 中检工程检测
 • 长沙建筑结构安全检测公司 中检工程检测
 • 长沙建筑结构安全检测公司 中检工程检测
 • 长沙建筑结构安全检测公司 中检工程检测

产品描述

检测项目房屋检测 行业类别检测鉴定 所在地湖南 服务范围房屋检测,工程检测,厂房检测 检测类型安全质量检测 是否出差 鉴定报告1份 承接业务全国 行业类型检测鉴定
幼儿园开办者提供房屋结构安全检测鉴定报告,一般是由具有房屋安全鉴定备案证书的第三方机构申请。幼儿园属于校安工程,需要做安全检测和抗震检测,费用将根据检测项目稍作调整。
房屋可靠性评级:
对无正规设计、施工、或没有经质量监督站监督的房屋进屋安全性,超过使用年限但需要继续使用的建筑进屋安全性,中小学校舍、幼儿园房屋安全性等需要对房屋安全性进行的工作,对建筑改变使用功能(如:民用住宅改为商业用房或幼儿园教室等)后能否满足使用要求进行等。综合评定被建筑能否继续使用,是否存在影响房屋正常使用的隐患。
民用建筑适修性评估:
对受损房屋或不满足使用要求、不满足抗震规范的建筑修复后能否恢复原功能,或改造后能否达到现行设计标准的要求进行,结合修复房屋所需费用,评定建筑是否适宜进行修复,如不适宜进行修复,提出拆除重建建议。
民用建筑灾后:
对建筑物受到火灾、地震、洪水等自然灾害、木构件受白蚁损害或受车辆撞击后受到损坏,对建筑受损程度、能否继续使用进行,并结合修复房屋所需费用,评定建筑是否适宜进行修复,如不适宜进行修复,提出拆除重建建议。
混凝土结构耐久性评估:
混凝土构件受到损害或超出使用年限后,能否继续使用进行,并对可以继续使用的年限提出建议。
钢结构耐久性:
钢结构构件受到损害或超出使用年限后,能否继续使用进行,并对可以继续使用的年限提出建议。
砌体结构耐久性评估:
砌体构件受到损害或超出使用年限后,能否继续使用进行,并对可以继续使用的年限提出建议。施工验收资料缺失的房屋。
受地下工程施工影响的建筑安全性:
建筑地下及周边存在矿道、线路等对建筑产生的影响进行,判断对被建筑是否产生影响及影响程度进行。
振动对上部结构的影响:
基坑回填过程中产生的震动、建筑周边道路施工产生的振动、建筑周边爆破产生的振动等对建筑造成的影响,是否造成损坏及损坏程度进行。
长沙建筑结构安全检测公司
学校房屋安全检测主要检测几点内容:1.结构图纸复核2. 结构尺寸和配筋复核3. 结构材性检测(1)房屋使用使用情况调查及建筑、结构图纸复核(2)外观质量缺陷及结构损伤检测检测构件的外观缺陷,如:变形、破损、锈蚀、歪闪等。用照片和文字形式予以纪录。(3)建筑沉降及整体倾斜测量检测建筑是否有不均匀沉降及计算建筑的倾斜率。(4)计算分析计算软件采用设计软件对建筑结构进行整体分析计算。(5)建筑结构安全性评估综合现场检查的情况及计算分析的结果,结合房屋后续使用功能,对房屋结构进行安全性评估。(6)撰写检测报告、提供检测鉴定结论及处理建议
长沙建筑结构安全检测公司
业务
(1)学校、、办公楼、住宿楼等房屋的安全性检测
(2)工业建筑的安全性检测
(3)危险房屋及应急房屋检测
(4)火灾、水灾、地震等灾后房屋安全性检测
(5)建筑资料缺失,结构质量检测
(6)施工(震动、爆破、挖基坑)周边房屋安全性检测、证据保全
(7)房屋改造(拆墙、装修、加层、改变使用功能、增加使用荷载)前检测
(8)建筑抗震安全检测,抗震承载力检测
(9)特种营业的房屋结构质量安全年审检测
(10)专项(建筑构件承载能力、裂缝、挠度、损伤、耐久性)
长沙建筑结构安全检测公司
房屋检测报告
 那么,开办学校需要提供哪些房屋检测报告呢?一是房屋安全检测报告,二是房屋抗震报告。
 学校房屋安全检测的流程如下:
 1、学校建筑、结构概况调查和图纸测绘;
 2、学校建筑、结构平面测绘;
 3、学校使用情况调查;
 4、学校结构状况现场检测;
 5、学校主体结构材料强度测试;
 6、学校变形测量;
 7、分析学校房屋的安全性承载力情况;
 8、出具学校房屋安全检测报告。
 学校房屋抗震的流程如下:
 1、收集学校房屋的建筑资料,必要时补充进行工程地质勘察。
 2、检查和记录学校房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。
 3、调查分析学校房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施,复核抗震承载力。
 4、学校房屋结构材料力学性能的检测项目,应根据结构承载力验算的需要确定。
 5、验算抗震承载力,进行综合抗震能力分析。
 6、撰写房屋抗震报告、房屋安全性评估报告,提供检测结论及处理建议;如需修缮,则提出相关处理建议。
学校房屋安全鉴定排查鉴定范围:排查范围为各县区城市和农村、公办和民办、教育系统和非教育系统的学校幼儿园的所有校舍;鉴定范围为经排查后确认存在一般安全隐患和重大安全隐患的所有学校幼儿园校舍。
http://www.hnzjian.com

产品推荐